Riadni kolektívni členovia

Ekonomická Univerzita v Bratislave - Ing. Martin Novák, Ing. Andrej Nemec
Katolícka univerzita v Ružomberku - Ing. Vendelín Ružička, Ing. Rudolf Kollár
Prešovská univerzita v Prešove - Ing. Vladimír Pisarský, PaedDr. Július Alcnauer, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - RNDr. Darina Tóthová, PhD., Mgr. Mária Urbanová
Slovenská zdravotnícka univerzita - Radoslav Suchár, Ing. Milan Jankovič
Slovenská technická univerzita v Bratislave - prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., Ing. Eva Tarová
Technická univerzita v Košiciach - Ing. Martin Chovanec, PhD., Ing. Marta Dupkalová
Technická univerzita vo Zvolene - Ing. Jana Námešná, Mgr. Svetlana Hanzelyová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Ing. Peter Franko, doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave - Ing. Jozef Koricina, Ing. Milan Pokorný, PhD.
Univerzita J. Selyeho - Mgr. Gergely Kocsis, Mgr. Szilvia Szász
Univerzita Komenského v Bratislave - Mgr. Peter Kopáč, doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - RNDr. Ján Skalka, PhD., RNDr. Július Jenis
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Ing. Jozef Jantošovič, RNDr. Radovan Engel, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Ing. Jozef Kšinan, Mgr. Matej Lackovič, MBA
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie - Ing. Róbert Schréter, Ing. Igor Michalov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave - RNDr. Pavol Bukoven
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - RNDr. Pavol Bukoven, doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Žilinská univerzita v Žiline - Prof. Ing. Karol Matiaško, CSc., Ing. Róbert Orenič