Riadni kolektívni členovia

Ekonomická Univerzita v Bratislave - Ing. Martin Novák, Ing. Andrej Nemec
Katolícka univerzita v Ružomberku - Ing. Vendelín Ružička, Ing. Rudolf Kollár
Prešovská univerzita v Prešove - Ing. Vladimír Pisarský, Ing. Oleg Tkáč, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - RNDr. Darina Tóthová, PhD., Ing. Ľuboš Határ
Slovenská technická univerzita v Bratislave - prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., Ing. Eva Slabejová Tarová
Slovenská zdravotnícka univerzita - Radoslav Suchár, Ing. Milan Jankovič
Technická univerzita v Košiciach - doc. Ing. Martin Chovanec, PhD., Ing. Marta Dupkalová
Technická univerzita vo Zvolene - Ing. Jana Námešná, Mgr. Svetlana Hanzelyová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Ing. Peter Franko, doc. Ing. Jozef Majerík, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave - Ing. Jozef Koricina, doc. Ing. Milan Pokorný, PhD.
Univerzita J. Selyeho - Mgr. Péter Zakar, Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave - Ing. Pavel Beňo, Ph.D., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - RNDr. Július Jenis, RNDr. Ján Skalka, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Mgr. Jozef Siláči, Bc. Martin Miklík
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Ing. Jozef Jantošovič, RNDr. Radovan Engel, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Mgr. Andrej Brník, PhD., Mgr. Matej Lackovič, MBA
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie - Ing. Róbert Schréter, Ing. Igor Michalov
Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Mgr. Michal Lenhart
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - RNDr. Pavol Bukoven, doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Žilinská univerzita v Žiline - Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Ing. Róbert Orenič