Dozorná rada

DOZORNÁ RADA dozerá na výkon pôsobnosti Výkonného výboru a činnosť združenia. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené a v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi Valného zhromaždenia.

Dozornú radu tvoria aspoň 3 členovia volení spomedzi riadnych individuálnych členov a zástupcov delegovaných riadnymi kolektívnymi a pridruženými členmi na zasadaní Valného zhromaždenia v tajnom hlasovaní na dobu troch rokov. Členovia Dozornej rady nesmú byť členmi Výkonného výboru. Dozorná rada si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Výkonného výboru s hlasom poradným.

Zo zasadaní Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda Dozornej rady. Za výkon činnosti člena Dozornej rady neprínáleží žiadna odmena.

Prílohy

  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Dozornej rady združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 12. 11. 1997 v Košiciach.