Valné zhromaždenie

VALNÉ ZHROMAŽDENIE je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho riadni individuálni členovia a delegovaní zástupcovia riadnych kolektívnych a pridružených členov združenia. Riadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva prezident združenia a to minimálne raz za 12 mesiacov. Mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva prezident združenia, ak ho o to požiada aspoň 1/3 z celkového počtu riadnych a pridružených členov, alebo ak ho o to požiada aspoň 1/3 členov výkonného výboru. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých podstatných náležitostiach združenia. Do jeho právomocí patrí najmä prijímanie správy o činnosti združenia, schvaľovanie zmien stanov, schvaľovanie výšky členských príspevkov na kalendárny rok, prerokovanie správy o hospodárení a schvaľovanie návrhu rozpočtu predložených Výkonným výborom. Do právomocí Valného zhromaždenia patrí aj rozhodnutie o zániku združenia. Na zasadaní Valného zhromaždenia združenia majú riadni individuálni členovia 1 hlas, riadni kolektívni členovia dva hlasy. V prípade, že na zasadaní sú prítomní dvaja delegovaní zástupcovia riadneho kolektívneho člena, každý z nich má jeden hlas. Ak je prítomný len jeden zástupca, má dva hlasy. Pridružení členovia majú na zasadaní Valného zhromaždenia 1 hlas. Pokiaľ je fyzická osoba riadnym individuálnym členom a zároveň aj delegovaným zástupcom riadneho kolektívneho alebo pridruženého člena, pri hlasovaní sa jeho hlasy za jednotlivé druhy členstva sčítavajú. Zúčastňovať sa na zasadaní Valného zhromaždenia majú právo aj podporujúci členovia združenia. Nemajú však hlasovacie právo. Zasadanie Valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica z celkového počtu riadnych a pridružených členov. Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných účastníkov s výnimkou rozhodnutí o zmenách stanov a o zániku združenia, na ktoré je potrebné získať súhlas aspoň 2/3 hlasov prítomných členov, nie však menej ako polovicu hlasov všetkých členov.

Prílohy

  Zápisnica zo Zakladajúceho valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 12. 11. 1997 v Košiciach

  Zápisnica z Valného zhromaždenia združenia EUNIS Slovensko konaného dňa 15.4.1998 v Nitre