Výkonný výbor

VÝKONNÝ VÝBOR je najvyšším riadiacim a rozhodovacim orgánom v období medzi dvoma zasadaniami Valného zhromaždenia. Každý riadny kolektívny člen má právo delegovať do Výkonného výboru jedného svojho zástupcu. Pokiaľ počet členov takto vytvoreného výkonného výboru je menší ako 7, alebo klesne pod 7, dopĺní sa na 7 z riadnych individuálnych členov voľbou na zasadaní Valného zhromaždenia. Funkčné obdobie takto zvolených riadnych individuálnych členov Výkonného výboru je 3-ročné a to aj v prípade, ak sa počet členov Výkonného výboru medzičasom doplní delegovaním zástupcov nových riadnych kolektívnych členov. Výkonný výbor predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti, správu o hospodárení, návrhy na zmenu stanov a zmenu výšky členských príspevkov a návrh rozpočtu. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát do roka.

PREZIDENT ZDRUŽENIA - je volený Výkonným výborom z členov Výkonného výboru na dobu troch rokov. Prezident zvoláva a vedie zasadania Výkonného výboru a Valného zhromaždenia. Reprezentuje združenie smerom k orgánom štátnej správy a smerom k medzinárodným organizáciám. Prezident združenia je čestná funkcia, za jej výkon neprináleží odmena.

VICEPREZIDENT ZDRUŽENIA - je volený Výkonným výborom z členov Výkonného výboru na dobu troch rokov. Viceprezident zastupuje počas neprítomnosti na zasadaní Valného zhromaždenia a na zasadnutiach Výkonného výboru prezidenta a vykonáva na základe poverenia prezidentom iné činnosti spojené s riadením činnosti združenia. Viceprezident združenia je čestná funkcia, za jej výkon neprináleží odmena. Vychádzajúc zo stanov organizácie EUNIS združenie deleguje ako svojich zástupcov vo Výkonnom výbore tejto organizácie svojho prezidenta a viceprezidenta.

Prílohy

  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Výkonného výboru EUNIS Slovensko konaného dňa 12.11.1997 v Košiciach
  Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru EUNIS Slovensko konaného dňa 15.4.1998 v Nitre