Portál VŠ

Projekt, URL: www.portalvs.sk

Spravodaje

Riadiaci výbor projektu do roku 2012 (po roku 2012 na MŠVVaŠ SR)

Členovia:
 
Jozef Dzivák (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Ing. Juraj Fabuš, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)
Ing. Martin Horňák (MŠ SR)
RNDr. Margita Kováčová (Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava)
Ing. Jozef Kšiňan (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
Ing. Ľuboš Magát (Dubnica nad Váhom)
Mgr. Ján Skalka, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Ing. Daniela Šipošová (MŠ SR)
RNDr. Darina Tóthová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) - predsedníčka
 
Rokovací poriadok
Zápisnica z rokovania RVP dňa 15.7.2008

Pracovná skupina

Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny dňa 17.2.2009 - príloha
Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny dňa 30.10.2008
 

Časový harmonogram (rok 2008 - príklad, ako sme pracovali)