Článok 4. Členstvo

4.1 Združenie združuje fyzické osoby pracujúce v oblasti univerzitných informačných systémov alebo zaujímajúce sa o túto problematiku a slovenské vysoké školy a ďalšie právnické osoby, ktoré prejavia o členstvo záujem.

4.2 Združenie rozlišuje 4 druhy členstva: riadne individuálne, riadne kolektívne, pridružené a podporujúce.

4.3 Riadnymi individuálnymi členmi združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré pracujú v oblasti univerzitných informačných systémov alebo sa o túto oblasť zaujímajú a od ktorých možno očakávať príspevok k splneniu cieľov združenia. Riadni individuálni členovia majú pri hlasovaní 1 hlas. Majú povinnosť platiť členské riadneho individuálneho člena vo výške stanovenej pre daný kalendárny rok valným zhromaždením. Pokiaľ sa fyzická osoba, ktorá nepatrí medzi zakladajúcich členov, chce stať riadnym individuálnym členom združenia, musí podať prihlášku do združenia adresovanú prezidentovi združenia. O akceptovaní tejto prihlášky rozhodne výkonný výbor združenia na svojom najbližšom zasadaní. Fyzická osoba sa po akceptovaní svojej prihlášky výkonným výborom združenia stáva riadnym individuálnym členom zaplatením členského na bežiaci kalendárny rok.

4.4 Riadnymi kolektívnymi členmi združenia sú slovenské vysoké školy, ktoré prejavia o tento druh členstva záujem. Každý riadny kolektívny člen má pri hlasovaní 2 hlasy. Deleguje 2 svojich zástupcov v združení a má povinnosť platiť členské riadneho kolektívneho člena vo výške stanovenej pre daný kalendárny rok valným zhromaždením. Vysoká škola, pokiaľ nepatrí medzi zakladajúcich členov združenia, sa stáva riadnym kolektívnym členom podaním prihlášky adresovanej prezidentovi združenia a zaplatením členského na bežiaci kalendárny rok.

4.5 Pridruženými členmi združenia sú slovenské vysoké školy, ktoré prejavia o tento druh členstva záujem. Každý pridružený člen má pri hlasovaní 1 hlas. Deleguje 1 svojho zástupcu v združení a má povinnosť platiť členské pridruženého člena vo výške polovice členského riadneho člena. Vysoká škola, pokiaľ nepatrí medzi zakladajúcich členov združenia, sa stáva pridruženým členom podaním prihlášky adresovanej prezidentovi združenia a zaplatením členského na bežiaci kalendárny rok.

4.6 Podporujúcimi členmi združenia sú ľubovoľné právnické alebo fyzické osoby, ktoré prejavia o tento druh členstva záujem a finančne alebo materiálne podporia činnosť združenia. Právnická resp. fyzická osoba sa stáva podporujúcim členom podaním prihlášky adresovanej prezidentovi združenia a poskytnutím finančnej alebo materiálnej podpory združeniu aspoň vo výške členského riadneho kolektívneho resp. riadneho individuálneho člena.

4.7 Členstvo riadneho individuálneho, riadneho kolektívneho alebo pridruženého člena v združení zaniká buď na základe žiadosti člena o zrušenie členstva alebo automaticky, ak člen nezaplatí členské na kalendárny rok ani do 3 mesiacov po upomienke zaslanej začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku.Čas 3 mesiacov sa začína počítať od dátumu odoslania upomienky. Členstvo podporujúceho člena zaniká buď na základe jeho žiadosti alebo automaticky 3 roky po poskytnutí poslednej podpory združeniu. Ak členstvo zanikne na základe žiadosti člena, už zaplatené členské sa nevracia.