Článok 4. Členstvo

4.1 Združenie združuje slovenské vysoké školy, fyzické osoby pracujúce v oblasti univerzitných informačných systémov a informačných a komunikačných technológií alebo zaujímajúce sa o túto problematiku a ďalšie právnické osoby, ktoré prejavia o členstvo záujem.

4.2 Združenie rozlišuje 5 druhov členstva: riadne individuálne, riadne kolektívne, pridružené,  podporujúce a čestné individuálne.

4.3 Riadnymi individuálnymi členmi združenia sú fyzické osoby, ktoré pracujú alebo pracovali v oblasti univerzitných informačných systémov, pričom boli zakladajúcimi členmi alebo sa pričinili o vytvorenie organizačných štruktúr združenia po jeho založení. Riadni individuálni členovia majú pri hlasovaní 1 hlas. Majú povinnosť platiť členské riadneho individuálneho člena vo výške stanovenej pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením združenia.

4.4 Riadnymi kolektívnymi členmi združenia  sú  slovenské  vysoké  školy,  ktoré  prejavia o tento druh členstva záujem. Každý riadny kolektívny člen má pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia 2 hlasy. Deleguje 2 svojich zástupcov na zasadnutia Valného zhromaždenia, jedného z nich do Výkonného výboru združenia a má povinnosť platiť členské riadneho kolektívneho člena vo výške stanovenej pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením. Vysoká škola, pokiaľ nepatrí medzi zakladajúcich členov združenia,  podá prihlášku za riadneho kolektívneho člena združenia  adresovanú prezidentovi združenia a stáva sa riadnym kolektívnym členom od dátumu  pripísania úhrady členského poplatku za bežiaci kalendárny rok na účet združenia.

4.5 Pridruženými členmi združenia sú slovenské vysoké školy, ktoré prejavia o tento druh členstva záujem. Každý pridružený člen má pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia 1 hlas. Deleguje 1 svojho zástupcu na zasadnutia Valného zhromaždenia  združenia a má povinnosť platiť členské pridruženého člena vo výške polovice členského riadneho kolektívneho člena. Vysoká škola, pokiaľ nepatrí medzi zakladajúcich členov združenia, podá prihlášku za pridruženého člena združenia prezidentovi združenia a  stáva sa pridruženým členom od dátumu  pripísania úhrady členského poplatku za bežiaci kalendárny rok na účet združenia zaplatením členského na bežiaci kalendárny rok.

4.6 Podporujúcimi členmi združenia sú ľubovoľné právnické alebo fyzické osoby, ktoré prejavia o tento druh členstva záujem a finančne alebo materiálne podporia činnosť združenia. Právnická resp. fyzická osoba podá prihlášku za podporujúceho člena združenia prezidentovi združenia a  stáva sa podporujúcim členom od dátumu  pripísania dohodnutej výšky finančnej podpory na účet združenia alebo poskytnutím materiálnej podpory združeniu aspoň vo výške členského  podporujúceho člena. Podporujúci člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia združenia, diskutovať, podávať návrhy a hlasovať o výške členských príspevkov podporujúcich členov. V iných otázkach podporujúci člen nemá hlasovacie právo.

4.7 Čestnými individuálnymi členmi združenia sú fyzické osoby, ktoré aktívne pracovali v združení ako riadni individuálni členovia alebo delegovaní zástupcovia riadnych kolektívnych členov a ktoré po návrhu orgánu združenia EUNIS-SK prejavia záujem o tento druh členstva. Čestní individuálni členovia združenia platia členské príspevky čestných individuálnych členov vo výške stanovenej pre daný kalendárny rok Valným zhromaždením združenia. Majú právo zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia, diskutovať, podávať návrhy, no nemajú hlasovacie právo. Majú možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a spolupracovať s orgánmi združenia, ak o to prejavia záujem a ich činnosť pomáha pri plnení úloh združenia.

4.8 Členstvo riadneho individuálneho, riadneho kolektívneho, pridruženého alebo čestného individuálneho člena v združení zaniká buď na základe oznámenia člena o vystúpení zo združenia alebo automaticky, ak člen nezaplatí členské na kalendárny rok ani do 3 mesiacov po upomienke zaslanej začiatkom nasledujúceho kalendárneho roku. Čas 3 mesiacov sa začína počítať od dátumu odoslania upomienky. Členstvo podporujúceho člena zaniká dňom oznámenia o vystúpení zo združenia alebo automaticky 3 roky po poskytnutí poslednej podpory združeniu. Ak členstvo zanikne na základe žiadosti člena, zaplatené členské sa nevracia.