Článok 5. Orgány združenia

5.1 VÝROČNOU KONFERENCIOU združenia EUNIS-SK je konferencia UNINFOS (UNiverzitné INFOrmačné Systémy), ktorú organizujú riadni alebo pridružení členovia združenia raz do roka. V rámci konferencie sa koná Valné zhromaždenie združenia.

5.2 VALNÉ ZHROMAŽDENIE -

je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho riadni individuálni členovia, čestní individuálni členovia a delegovaní zástupcovia riadnych kolektívnych, pridružených a podporujúcich členov združenia.

5.2.1 Riadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva prezident združenia, a to spravidla raz za 12 mesiacov, najneskôr však v čase konania výročnej konferencie združenia, ak sa koná neskôr, ako uplynie 12 mesiacov od konania posledného riadneho zasadnutia.

5.2.2 Mimoriadne zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva prezident združenia, ak ho o to požiada aspoň 1/3 z celkového počtu riadnych a pridružených členov, alebo ak ho o to požiada aspoň 1/3 členov Výkonného výboru.

5.2.3 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých podstatných náležitostiach združenia. Do jeho právomocí patrí najmä schvaľovanie  správy o činnosti združenia, správy o hospodárení, schvaľovanie prijatia nových riadnych individuálnych a čestných individuálnych členov združenia na základe návrhu člena Valného zhromaždenia, schvaľovanie zmien stanov, schvaľovanie výšky členských príspevkov na kalendárny rok, prerokovanie a schvaľovanie návrhu plánu činnosti a návrhu plánu rozpočtu predložených Výkonným výborom. Do právomocí Valného zhromaždenia patrí aj rozhodnutie o zrušení združenia.

5.2.4 Na zasadaní Valného zhromaždenia združenia majú riadni individuálni členovia 1 hlas, riadni kolektívni členovia dva hlasy. V prípade, že na zasadaní sú prítomní dvaja delegovaní zástupcovia riadneho kolektívneho člena, každý z nich má jeden hlas. Ak je prítomný len jeden zástupca riadneho kolektívneho člena, má dva hlasy.

5.2.5 Pridružení členovia majú na zasadaní Valného zhromaždenia 1 hlas.

5.2.6  Podporujúci členovia majú na zasadaní Valného zhromaždenia 1 hlas v súlade s článkom 4. ods. 4.6.

5.2.7 Pokiaľ je fyzická osoba riadnym individuálnym členom a zároveň aj delegovaným zástupcom riadneho kolektívneho alebo pridruženého člena, pri hlasovaní sa jeho hlasy za jednotlivé druhy členstva sčítavajú v súlade s ustanoveniami článku 4. ods. 4.3 až 4.5.

5.2.8 Zúčastňovať sa na zasadaní Valného zhromaždenia majú právo aj podporujúci členovia združenia v súlade s ustanoveniami článku 4. ods. 4.6.

5.2.9 Zasadanie Valného zhromaždenia sa riadi platným Rokovacím poriadkom, ktorý bol schválený nadpolovičnou väčšinou z celkového počtu riadnych a pridružených členov uvedených v článku 4. ods. 4.3 až 4.5.

5.3 VÝKONNÝ VÝBOR - je najvyšším riadiacim a rozhodovacim orgánom v období medzi dvoma zasadaniami Valného zhromaždenia. Každý riadny kolektívny člen má právo delegovať do Výkonného výboru jedného svojho zástupcu. Pokiaľ počet členov takto vytvoreného výkonného výboru je menší ako 7, alebo klesne pod 7, dopĺní sa na 7 z riadnych individuálnych členov voľbou na zasadaní Valného zhromaždenia. Funkčné obdobie takto delegovaných riadnych individuálnych členov Výkonného výboru je 3-ročné, a to aj v prípade, ak sa počet členov Výkonného výboru medzičasom doplní delegovaním zástupcov nových riadnych kolektívnych členov. Výkonný výbor predkladá Valnému zhromaždeniu správu o činnosti, správu o hospodárení, návrhy na zmenu stanov, zmenu výšky členských príspevkov, návrh plánu činnosti a návrh plánu rozpočtu. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, minimálne však dvakrát do roka.

5.3.1 Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru, a to v prípade, ak je v programe zasadnutia Výkonného výboru voľba prezidenta, viceprezidenta alebo členov Predsedníctva združenia. Uvedená podmienka nemusí byť splnená, ak v programe zasadnutia Výkonného výboru nie sú voľby orgánov združenia, ale počet prítomných členov Výkonného výboru musí byť pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti rovný alebo vyšší ako 7 (sedem). Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov Výkonného výboru.

5.4 DOZORNÁ RADA - dozerá na výkon pôsobnosti Výkonného výboru, Predsedníctva  a činnosť združenia. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolujú, či sú účtovné záznamy riadne vedené a v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi Valného zhromaždenia.

5.4.1 Dozornú radu tvoria aspoň 3 členovia volení spomedzi riadnych individuálnych členov a zástupcov delegovaných riadnymi kolektívnymi a pridruženými členmi na zasadaní Valného zhromaždenia v tajnom hlasovaní na dobu troch rokov.

5.4.2 Členovia Dozornej rady nesmú byť členmi Výkonného výboru, ani Predsedníctva združenia. Ak sa člen Dozornej rady stane počas trvania mandátu členom Výkonného výboru alebo Predsedníctva, mandát mu automaticky zaniká a na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia sa v tajnom hlasovaní doplní Dozorná rada tak, aby mala minimálne 3 členov.

5.4.3 Dozorná rada si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

5.4.4 Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Výkonného výboru s hlasom poradným.

5.4.5 Dozorná rada o svojej činnosti pripravuje správu, vrátane informácii o výsledkoch kontroly hospodárenia združenia, ktorú predkladá na Valnom zhromaždení združenia.

5.4.6 Za výkon činnosti člena Dozornej rady neprínáleží žiadna odmena.

5.5 PREZIDENT ZDRUŽENIA - je štatutárnym orgánom združenia. Je volený Výkonným výborom z členov Výkonného výboru na obdobie troch rokov. Táto doba môže byť predĺžená alebo skrátená o čas do termínu zvolania Valného zhromaždenia počas výročnej konferencie združenia. Výnimkou pre konanie volieb prezidenta združenia, mimo termín výročnej konferencie združenia, môže byť mimoriadna situácia, ako je uvoľnenie funkcie z dôvodu ukončenia pracovného pomeru osoby prezidenta združenia na vysokej škole a jeho zmena zamestnania mimo rezort vysokého školstva. Prezident zvoláva a vedie zasadania Predsedníctva, Výkonného výboru a Valného zhromaždenia. Reprezentuje združenie smerom k orgánom štátnej správy a smerom k medzinárodným organizáciám. Prezident združenia je čestná funkcia, za jej výkon neprináleží odmena.

5.5.1 Kandidátov na prezidenta združenia navrhujú členovia Valného zhromaždenia z členov Výkonného výboru. Prezident je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov Výkonného výboru v tajnom hlasovaní.

5.6 VICEPREZIDENT ZDRUŽENIA - je volený Výkonným výborom z členov Výkonného výboru na dobu troch rokov. Táto doba môže byť predĺžená alebo skrátená o čas do termínu zvolania Valného zhromaždenia počas výročnej konferencie združenia. Výnimkou pre konanie volieb viceprezidenta združenia, mimo termín výročnej konferencie združenia, môže byť mimoriadna situácia, ako je uvoľnenie funkcie z dôvodu ukončenia pracovného pomeru osoby viceprezidenta združenia na vysokej škole a jeho zmena zamestnania mimo rezort vysokého školstva. Viceprezident zastupuje počas neprítomnosti na zasadaní Valného zhromaždenia a na zasadnutiach Výkonného výboru prezidenta a vykonáva na základe poverenia prezidentom iné činnosti spojené s riadením činnosti združenia. Viceprezident združenia je čestná funkcia, za jej výkon neprináleží odmena.

5.6.1  Kandidátov na viceprezidenta združenia navrhujú členovia Valného zhromaždenia z členov Výkonného výboru. Viceprezident je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov Výkonného výboru v tajnom hlasovaní.

5.7 Vychádzajúc zo stanov európskej organizácie EUNIS združenie EUNIS-SK deleguje ako svojho zástupcu v "General Assembly" tejto organizácie svojho prezidenta a v ďalších orgánoch prezidenta, pripadne aj viceprezidenta.

5.8 PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA - je zložené z prezidenta, viceprezidenta, z ďalších troch členov Výkonného výboru. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, spravidla 3-krát do roka. Plní úlohy a rieši problémy súvisiace s činnosťou združenia medzi jednotlivými zasadnutiami Výkonného výboru.

Člen Výkonného výboru je do Predsedníctva volený Výkonným výborom po uskutočnení volieb prezidenta a viceprezidenta združenia.

Pri vzdaní sa funkcie alebo odstúpení prezidenta, konajú sa nové voľby všetkých členov Predsedníctva. Pri vzdaní sa funkcie alebo odstúpení viceprezidenta alebo člena Predsedníctva združenia, ktorý nie je vo funkcii prezidenta, nastúpi na uvoľnené miesto náhradník, ktorý v posledných voľbách do Predsedníctva združenia dosiahol najvyšší počet hlasov z nezvolených kandidátov. Pri rovnosti hlasov nezvolených kandidátov alebo v prípade, že neexistuje žiadny náhradník, sa chýbajúci člen Predsedníctva nanovo volí z členov Výkonného výboru združenia.

5.9 TAJOMNÍK ZDRUŽENIA– je schvaľovaný členmi Výkonného výboru na návrh Predsedníctva združenia. Tajomník združenia môže, ale nemusí byť členom Výkonného výboru. Tajomník píše zápisy z rokovaní orgánov združenia, vedie administratívu združenia a pomáha pri organizovaní aktivít združenia (konferencie, semináre, workshopy a pod.). Za prácu vykonanú pre združenie tajomníkovi prináleží odmena schválená Výkonným výborom združenia.

5.10 HOSPODÁR ZDRUŽENIA je navrhnutý prezidentom združenia a schválený Výkonným výborom. Hospodár  združenia môže, ale nemusí byť členom Výkonného výboru. Hospodár vedie hospodársku administráciu združenia a legislatívou predpísané účtovníctvo združenia. Za prácu vykonanú pre združenie hospodárovi prináleží odmena, ktorú schvaľuje Výkonný výbor združenia.

5.11 Funkcie tajomník združenia a hospodár združenia môžu byť zlúčené do funkcie TAJOMNÍK  ZDRUŽENIA. Zlúčenie funkcie schvaľuje Výkonný výbor združenia.

5.12 Zasadnutie Predsedníctva alebo Výkonného výboru sa môže uskutočniť prezenčnou formou, formou videokonferenčného online prenosu, alebo kombináciou uvedených foriem.  Formu zasadnutia Predsedníctva alebo Výkonného výboru združenia stanovuje prezident združenia po dohode s členmi Predsedníctva.