Článok 6. Zásady hospodárenia

6.1 Činnosť združenia je finančne zabezpečovaná najmä z členských príspevkov a z príspevkov podporujúcich členov.

6.2 Inými zdrojmi príjmov sú dary a dotácie.

6.3 Zdrojmi príjmov sú takisto príjmy z činnosti a akcií združenia.

6.4 Finančné prostriedky združenia sa môžu použiť len na aktivity súvisiace s predmetom činnosti združenia a to v súlade s rozpočtom schváleným Valným zhromaždením. Z týchto prostriedkov sa hradia najmä:

  • výdavky na zabezpečenie výmeny informácií a komunikáciu v rámci združenia,
  • výdavky na organizáciu zasadaní Valného zhromaždenia a zasadaní Výkonného výboru a jeho činnosť,
  • výdavky na organizáciu kongresov, seminárov a prípadne iných akcií organizovaných združením pokiaľ nie sú kryté z vložného alebo z iných zdrojov,
  • náklady spojené s členstvom združenia v medzinárodných organizáciách(členské, cestovné výdavky),
  • nevyhnutné výdavky na vedenie finančných a majetkových náležitostí.

6.5 Zmeny v rozpočte medzi jednotlivými položkami môže schváliť Predsedníctvo združenia.

6.6 O čerpaní prostriedkov musí byť vedená evidencia podľa všeobecne záväzných predpisov. Za vedenie účtovníctva zodpovedá hospodár združenia, ak je táto funkcia zavedená v zmysle bodu 5.9 Stanov združenia, inak tajomník združenia.

6.7 O vysporiadaní majetku, záväzkov a pohľadávok združenia pri zániku združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Pokiaľ združenie zanikne automaticky podľa bodu 7.2, rozhoduje o vysporiadaní majetku, záväzkov a pohľadávok združenia výkonný výbor.