Článok 6. Zásady hospodárenia

6.1 Činnosť združenia je finančne zabezpečovaná najmä z členských príspevkov a z príspevkov podporujúcich členov.

6.2 Inými zdrojmi príjmov sú dary a dotácie.

6.3 Zdrojmi príjmov môžu byť príjmy z činnosti a akcií združenia.

6.4 Finančné prostriedky združenia sa môžu použiť len na aktivity súvisiace s predmetom činnosti združenia, a to v súlade s rozpočtom schváleným Valným zhromaždením. Z týchto prostriedkov sa hradia najmä:

 • výdavky na zabezpečenie výmeny informácií a komunikáciu v rámci združenia,
 • výdavky na organizáciu zasadaní Valného zhromaždenia a zasadaní Výkonného výboru a jeho činnosť,
 • výdavky na organizáciu konferencií, seminárov, workshopov a prípadne iných akcií organizovaných alebo spoluorganizovaných združením pokiaľ nie sú kryté z vložného alebo z iných zdrojov,
 • výdavky spojené s prácou pracovných skupín združenia,
 • náklady spojené s členstvom združenia v medzinárodných organizáciách (členské, cestovné výdavky),
 • nevyhnutné výdavky na:
  - vedenie finančných a majetkových náležitostí, administratívy, registrácie,
  - tvorbu a prevádzku web stránok združenia,
  - uskutočnenie služobných ciest pri plnení schváleného Plánu činností združenia,
  - propagáciu a reklamu združenia.

6.5 Zmeny v rozpočte súvisiace s presunmi jednotlivých položiek môže schváliť Predsedníctvo združenia.

6.6 O čerpaní prostriedkov musí byť vedená evidencia podľa všeobecne záväzných predpisov. Za vedenie účtovníctva zodpovedá hospodár združenia, ak je táto funkcia zavedené v zmysle článku 5. ods. 5.9 Stanov združenia, inak tajomník združenia.

6.7 Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi.

6.8 O vysporiadaní majetku, záväzkov a pohľadávok združenia pri zrušení združenia, podľa §12 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. spôsobmi uvedenými v bode 7.2 v písm. b) a c) rozhoduje Valné zhromaždenie. Pokiaľ sa združenie zruší podľa bodu 7.2 písm. a), rozhoduje o vysporiadaní majetku, záväzkov a pohľadávok združenia Výkonný výbor.