Článok 7. Záverečné ustanovenia

7.1 Združenie začalo svoju činnosť zakladajúcim Valným zhromaždením, ktoré zvolal prípravný výbor po registrácii združenia na Ministerstve vnútra SR. Fyzické osoby a vysoké školy, ktoré sa na tomto zhromaždení prihlásili za riadnych, resp. pridružených členov, sa stali zakladajúcimi členmi združenia. Riadnymi členmi združenia a zároveň jeho zakladajúcimi členmi sa automaticky stali tiež všetci členovia prípravného výboru.

7.2 Združenie EUNIS-SK sa zruší:

a) v prípade, ak počet jeho riadnych členov uvedených v článku 4. ods. 4.3 až 4.5. klesne pod 7 (sedem);
b) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne 2/3 väčšina všetkých riadnych a pridružených členov uvedených v článku 4. ods. 4.3 až 4.5. na zasadnutí Valného zhromaždenia združenia;
c) právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej moci o rozpustení združenia.

7.3 Likvidáciou majetku, pokiaľ existoval, sa poverí likvidátor určený Výkonným výborom združenia.