Článok 7. Záverečné ustanovenia

7.1 Združenie začína svoju činnosť zakladajúcim valným zhromaždením, ktoré zvolá prípravný výbor po registrácii stanov na Ministerstve vnútra. Fyzické osoby a vysoké školy, ktoré sa na tomto zhromaždení prihlásia za riadnych resp. pridružených členov, sa stávajú zakladajúcimi členmi združenia. Riadnymi členmi združenia a zároveň jeho zakladajúcimi členmi sa automaticky stávajú tiež všetci členovia prípravného výboru.

7.2 Združenie automaticky zaniká v prípade, ak počet jeho riadnych členov klesne pod 7.

7.3 Likvidáciou majetku, pokiaľ existoval, sa poverí likvidátor určený Valným zhromaždením.