PREAMBULA

Informačné technológie prenikajú dnes do všetkých oblastí života a schopnosť ich efektívne využívať do značnej miery rozhoduje o úspešnosti jednotlivca, organizácie i celej spoločnosti. Toto tvrdenie platí vo všeobecnosti, no mimoriadne dôsledky má pre vysoké školy, pretože tieto sú organizáciami s veľkými nárokmi na šírenie a spracovávanie informácií.

Vo všeobecnosti je hlavným výsledkom použitia informačných technológií v organizácii jej informačný systém. Pod týmto názvom sa skrýva najmä využívanie informačných technológií pre potreby riadenia organizácie. Aj keď na vysokých školách je podstatné aj využívanie informačných technológií v pedagogickom procese a vo výskume, budovanie informačných systémov vysokých škôl, ktoré budeme v týchto stanovách nazývať aj univerzitnými informačnými systémami, je otázkou strategického významu.

Vytvorenie kvalitného integrovaného informačného systému je však veľmi náročná a rozsiahla úloha. Preto dnešné univerzitné informačné systémy obvykle pokrývajú len niektoré oblasti, ich jednotlivé časti sú vzájomne nekompatibilné nehovoriac už o nekompatibilite medzi rôznymi univerzitami. Ďalším nedostatkom je, že napriek podobnosti problémov sa univerzity snažia riešiť ich izolovane a tak sa neefektívne spotrebováva veľa energie a prostriedkov.

V dôsledku uvedených skutočností vznikajú iniciatívy pre koordináciu aktivít viacerých univerzít pri vývoji univerzitných informačných systémov. Tieto iniciatívy sú zatiaľ najintenzívnejšie v Spojených štátoch amerických, no od roku 1993 existuje iniciatíva v tomto smere aj v Európe. Jej výsledkom je založenie európskej organizácie pre univerzitné informačné systémy EUNIS, ktorej cieľom je napomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov vysokých škôl. EUNIS združuje národné organizácie orientované na problematiku tvorby univerzitných informačných systémov. Cieľom združenia EUNIS Slovensko je byť takouto národnou organizáciou na Slovensku a tak sa pripojiť k tejto iniciatíve.