Valné zhromaždenie

RNDr. Pavol Bukoven, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Ing. Marta Dupkalová, Technická univerzita v Košiciach
RNDr. Radovan Engel, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ing. Peter Franko, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Mgr. Svetlana Hanzelyová, Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Martin Chovanec, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Jozef Jantošovič, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
RNDr. Július Jenis, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch., Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Ing. Rudolf Kollár, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Gergely Kocsis, Univerzita J. Selyeho
Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave
Ing. Jozef Kšinan, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Prof. Ing. Karol Matiaško, CSc., Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Igor Michalov, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
Bc. Martin Miklík, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Jana Námešná, Technická univerzita vo Zvolene
Ing. Andrej Nemec, Ekonomická Univerzita v Bratislave
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Róbert Orenič, Žilinská univerzita  v Žiline
Ing. Vladimír Pisarský, Katolícka univerzita v Ružomberku
Ing. Milan Pokorný, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
doc. Jozef Puškáš ArtD, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ing. Vendelín Ružička, Katolícka univerzita v Ružomberku
Mgr. Szilvia Szász, Univerzita J. Selyeho
Ing. Róbert Schréter, Ing. Igor Michalov, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
Mgr. Jozef Siláči, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
RNDr. Ján Skalka, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Radoslav Suchár, Slovenská zdravotnícka univerzita
Ing. Eva Tarová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
RNDr. Darina Tóthová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Mgr. Mária Urbanová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre