Výkonný výbor


 

Ekonomická Univerzita v Bratislave Ing. Martin Novák
Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Vendelín Ružička
Prešovská univerzita v Prešove Ing. Vladimír Pisarský
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Radoslav Suchár
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.
Technická univerzita v Košiciach Ing. Martin Chovanec
Technická univerzita vo Zvolene Ing. Jana Námešná
Trenčianska univerzita v Trenčíne Ing. Peter Franko
Trnavská univerzita v Trnave Ing. Jozef Koricina
Univerzita J. Selyeho Mgr. Gergely Kocsis
Univerzita Komenského v Bratislave Mgr. Peter Kopáč
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre RNDr. Ján Skalka
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Jozef Siláči
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ing. Jozef Jantošovič
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ing. Jozef Kšinan
Vysoká škola múzických umení v Bratislave RNDr. Pavol Bukoven
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave RNDr. Pavol Bukoven
Žilinská univerzita v Žiline  doc. Ing. Karol Matiaško, CSc.