Výkonný výbor


 

Ekonomická Univerzita v Bratislave Ing. Martin Novák
Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Vendelín Ružička
Prešovská univerzita v Prešove Ing. Vladimír Pisarský
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre RNDr. Darina Tóthová, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita Radoslav Suchár
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.
Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene Ing. Jana Námešná
Trenčianska univerzita v Trenčíne Ing. Peter Franko
Trnavská univerzita v Trnave Ing. Jozef Koricina
Univerzita J. Selyeho Mgr. Péter Zakar
Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre RNDr. Július Jenis
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Jozef Siláči
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ing. Jozef Jantošovič
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Ing. Róbert Schréter
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Mgr. Michal Lenhart
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave RNDr. Pavol Bukoven
Žilinská univerzita v Žiline prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.